روابط قسم علوم الحياة تساهم في التعليم والتعلم

 روابط  تساهم في خدمة المؤسسة التعليمية لقسم علوم الحياة

Electronic Library of biology  Sciences https://zh-cn.facebook.com/groups/biology898/
Bacteriology https://microbiologyonline.org/students/microbe-passports-1/geobacter-metallireducens
https://www.youtube.com/watch?v=YwdYf4Yd3DE
Microbial Physiology https://www.slideshare.net/deepababin/bacterial-physiology-ppt-15529459
http://dvmbooks.weebly.com/uploads/2/2/3/6/22365786/13_biologybooks_microbial_physiology.pdf
Antibiotic https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2016/10/tbx-basic-lecture-abr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NGwP471sehI
https://www.slideshare.net/phmosarrof/presentation-on-antibiotics
Mycology https://www.slideshare.net/doctorrao/introduction-to-mycology
https://www.slideshare.net/aashuvj1234/mycology-all-about-fungi  
Food microbiology https://www.firstnations.org/wp-content/uploads/2018/11/Introduction-to-Food-Microbiology-A.pdf
http://nuristianah.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/fundamental-food-microbiology.pdf
Pathogenic Bacteria https://www.youtube.com/watch?v=JujXPb0QHIk
https://www.slideshare.net/MMASSY/bacterial-pathogenesis
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264253018-4-en.pdf?expires=1560530307&id=id&accname=guest&checksum=1F04739BCAC40A11D4C501B888E6652A
https://www.studocu.com/en/document/university-of-calgary/bacterial-pathogens/lecture-notes/lecture-notes-lecture-1-28/608964/view
https://www.slideshare.net/amanullah9803150/bacterial-pathogenesis-54568237
Virology https://viralzone.expasy.org/
http://www.microbe.tv/twiv/
http://www.microbe.tv/twiv/virology-101/
https://freevideolectures.com/course/3022/virology
Clinical analysis https://innocentbalti.files.wordpress.com/2015/01/harsh-mohan-textbook-of-pathology-6th-ed.pdf
Molecular biology and bacterial genetics https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-014-introductory-biology-spring-2005/video-lectures/15-bacterial-genetics/
https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-introduction-to-biology-fall-2004/video-lectures/lecture-10-molecular-biology-1/
https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-introduction-to-biology-fall-2004/video- lectures/lecture-11-molecular-biology-2/
https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-introduction-to-biology-fall-2004/video-lectures/lecture-12-molecular-biology-3/
Genetic engineering and biotechnology https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-introduction-to-biology-fall-2004/video-lectures/lecture-6-genetics-1/
https://www.youtube.com/watch?v=WXGL2Kracgs
https://www.youtube.com/watch?v=Sn0bOX5Hau4
https://freevideolectures.com/course/107/genetic-engineering-and-society/1
Immunology http://www.aboutyourbody.net/video-library/2013/01/16/immunology-lecture-mini-course-1-of-14/
http://www.bio-alive.com/seminars/immunology.htm
Aquatic and soil microbiology https://www.youtube.com/watch?v=4f_8XqKTwXI&list=PLaLtIAVeqj9V33hL-ijQfJSndaiywedXp
https://www.youtube.com/watch?v=PssluRwbOc4&list=RDQMPmmwy_qgYBs&start_radio=1
Helminthology https://ia802700.us.archive.org/6/items/b21996763/b21996763.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/MedicalParasitology.pdf
https://www.slideshare.net/meducationdotnet/parasitology-lecture-series
Protozoan Parasitology https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/MedicalParasitology.pdf
https://www.slideshare.net/meducationdotnet/parasitology-lecture-series
Cytology http://subrarv.tripod.com/Cytology/
http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Bolsover2004CellBiology.pdf
Histology file:///C:/Users/venous/Downloads/general_histology.pdf
http://lab.anhb.uwa.edu.au/hsd212/02weekpages/WK01/W1L2-CT-2212-10W.pdf
Animal Physiology https://www.studocu.com/en/document/university-of-leeds/animal-physiology-from-ants-to-whales/lecture-notes/animal-physiology-lecture-notes-blgy2293/578042/view
Embryology https://media.medfarm.uu.se/play/attachmentfile/video/977/handouts1.pdf
http://www2.nsysu.edu.tw/MR- embryology/download/C1%20History%20and%20Basic%20concepts.pdf
Comparative vertebrate Anatomy https://usm.maine.edu/sites/default/files/college-of-science-technology-health/BIO_205_syllabus_S18.pdf
Invertebrate http://rcastilho.pt/DA/ewExternalFiles/Invertebrates_Cap_33_Cambell.pdf
Entomology https://www.scribd.com/doc/19343719/Entomology-lecture-Handout
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2451/1/ENTOMOLOGY.pdf
Development and biodiversity https://www.ugc.ac.in/oldpdf/modelcurriculum/Chapter4.pdf
http://www.fao.org/3/a-av151e.pdf
Ecology https://www.dscc.edu/sites/default/files/bwilliams/Handouts/10%20Ecology.pdf
https://www.studocu.com/en/document/university-of-connecticut/general-ecology/lecture-notes/lecture-notes-lecture-all/675818/view
https://freevideolectures.com/course/2385/principles-of-evolution-ecology-and-behavior
Pollution https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/zinas/8.LECTURE-Environmental_pollution.pdf
https://freevideolectures.com/course/2676/fundamentals-of-environmental-pollution-and-control
https://freevideolectures.com/course/88/environmental-air-pollution
Plant groups https://employees.csbsju.edu/SSAUPE/biol308/lecture_notes.htm
Plant anatomy https://ar.scribd.com/document/378065903/Plant-Anatomy-Lecture-Notes-Study-Material-and-Important-Questions-Answers

Medical plants https://www.iucn.org/downloads/medicinal_plant_11_book.pdf
Plant physiology https://employees.csbsju.edu/SSAUPE/biol327/327-home.htm
General Biology https://freevideolectures.com/course/2943/general-biology-lecture-fall-2011
https://freevideolectures.com/course/3160/biology-i
Biosafety and biosecurity https://www.futurelearn.com/courses/biosecurity
https://training-formation.phac-aspc.gc.ca/course/index.php?categoryid=2
https://www.cdc.gov/csels/dls/
https://www.cdc.gov/safelabs/trainings.html
English Language https://elt.oup.com/student/headway/beg/?cc=global&selLanguage=en
English Language https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=global&selLanguage=en